ALGEMENE VOORWAARDEN

Van den Bogaart Gevelrenovatie -Voegwerken, gevestigd en kantoorhoudende te Volkel aan Looierstraat 6, 5408 SZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60174420.

Algemeen

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtnemer: Van den Bogaart Gevelrenovatie – Voegwerken V.O.F., kantoorhoudende te Volkel aan de Looierstraat 6, 5408SZ. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60174420.
 2. opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, een natuurlijke persoon of rechtspersoon/onderneming.
 3. het werk / opdracht / overeenkomst: het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
 4. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 1. 1.2  Op alle overeenkomsten, offertes, leveranties en diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden.
 2. 1.3  Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen opdrachtnemer en opdrachtgeveruitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. 1.4  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. 1.5  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvanderden dienen te worden betrokken.
 5. 1.6  Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Offertes

 1. 2.1  Al onze offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. 2.2  Opdrachtnemer is slechts aan een offerte/aanbod gebonden indien en voorzover een en ander schriftelijk is vastgelegd en dooropdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd.
 3. 2.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in de offerte genoemde termijn. Is in deofferte geen geldigheidstermijn opgenomen dan bedraagt deze termijn maximaal veertien dagen na datum van de offerte.
 4. 2.4  Opdrachtnemer behoudt het auteurs- en eigendomsrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,monsters, stalen, modellen en alle ander zaken.

Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 3.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging of offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 2. 3.2  Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met uitvoering van de opdracht start.

Zekerheidsstelling

4.1 Te allen tijde is opdrachtnemer, alvorens tot uitvoering van een overeenkomst over te gaan, gerechtigd om zichzelf te overtuigen van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever in de vorm van een te verlangen bank- of anderszinse garantie, zonder dat de opdrachtgever eventuele daaruit voortvloeiende stagnatieschade op opdrachtnemer kan verhalen.
In geval van weigering tot het stellen van een garantie als voornoemd, danwel bij gebleken anderszinse onvoldoende kredietwaardigheid is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel haar werkzaamheden op te schorten.

Prijzen

 1. 5.1  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Tevens is het mogelijk dat de prijs wordt vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd maal het opgegeven uurtarief van opdrachtnemer.
 2. 5.2  De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 3. 5.3  Opdrachtnemer is gerechtigd om als eerste termijn voor 10% van het offertebedrag vooruitbetaling te verlangen bij opdracht. Naastvoornoemde aanbetaling is opdrachtnemer gerechtigd om tussentijds termijnen te factureren. Betaling van het restbedrag van de eindfactuur vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de eindafrekening zonder dat opdrachtgever enige korting, compensatie of verrekening mag toepassen.
 4. 5.4  Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de prijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, waaronder te begrijpen een verhoging van belastingheffing en dergelijke, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de opdrachtnemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 5. 5.5  Opdrachtnemer is gerechtigd de prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 6. 5.6  De prijs van opdrachtnemer zal zo nodig vermeerderd worden met verschotten, kosten en declaraties van ingeschakelde derden, deze worden vooraf, per maand of na uitvoering van het werk in berekening gebracht.
 7. 5.7  Opdrachtnemer is gerechtigd om het honorarium of uurtarief te verhogen. Wanneer Opdrachtgever een consument is, kan zij de overeenkomst ontbinden wanneer de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden na aangaan van de overeenkomst. Hierna kan de consument de overeenkomst ontbinden wanneer de verhoging meer dan 10% bedraagt. Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Betalingscondities

 1. 6.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening.
 2. 6.2  Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om een voorschot te vragen voor betaling van haar werkzaamheden en / of kosten.
 3. 6.3  Indien de opdrachtgever met de betaling van de aanbetaling of een factuur in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk opte schorten tot het moment waarop het verschuldigde is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten en schade onverlet.
 1. 6.4  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente van 2 % per maand verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 2. 6.5  Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 6.1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een schriftelijke herinnering ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn van 5 dagen.
 3. 6.6  Indien opdrachtgever een rechtspersoon of ondernemer is en na het verstrijken van het eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 6.1, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, zijn de buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de rente daarover, vanaf de dag van verschuldigdheid daarvan, verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 90,-.
 4. 6.7  Indien de opdrachtgever een consument is en binnen de tweede termijn zoals genoemd in artikel 6.5 ook niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, stuurt opdrachtnemer een schriftelijke aanmaning met een derde termijn onder aanzegging van de buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien opdrachtgever niet binnen het derde gestelde termijn voldoet aan de betalingsverplichting zijn de buitengerechtelijke incassokosten en rente verschuldigd. De hoogte van de incassokosten bedraagt minimaal 15% van het gefactureerde bedrag met een minimum van € 40,-.
 5. 6.8  Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. 6.9  Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan opdrachtnemer te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben van opdrachtnemer.
 7. 6.10  In geval van liquidatie, faillissement, beslag, onder curatele stelling of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. 6.11  Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Termijnen

 1. 7.1  Wanneer een termijn is overeengekomen voor de uitvoering van een werk en / of levering van goederen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. 7.2  De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan in overleg worden verlengd, hetzij op eigen beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer. Indien door overmacht (bijv. onwerkbaar of slecht weer), of door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het, door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestek wijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk, kan van opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft hij recht op termijnverlenging.

Aansprakelijkheid

 1. 8.1  Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. 8.2  Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van opdrachtnemer, die bij zorgvuldig endeskundig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door opdrachtnemer afgesloten verzekering, althans tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van de desbetreffende overeenkomst, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde declaratie gedeelte.
 3. 8.3  Opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 4. 8.4  Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.
 5. 8.5  Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemistebesparingen, bedrijfsschade of schade door bedrijfsstagnatie.
 6. 8.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aanopzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende van de opdrachtnemer.
 7. 8.7  Opdrachtnemer staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdigeontvangst daarvan.
 8. 8.8  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van eventueel door deopdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar

  behoorde te zijn.

 9. 8.9  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemeringeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. 9.1  De opdrachtnemer zal het werk naar de bepaling van de overeenkomst en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (doen) uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 2. 9.2  Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn, ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. 9.3  De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.
 4. 9.4  De opdrachtnemer is, in het geval de opdrachtnemer de opdrachtgever terzake heeft gewaarschuwd, en desalniettemin deopdrachtgever uitvoering van de betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond of bij ondeugdelijk weer heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk (op deze ondergrond).

Rechten en plichten opdrachtgever

 1. 10.1  De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. 10.2  De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigdegoedkeuringen en de overige voor het werk te verschaffen gegevens. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade en (extra) kosten van opdrachtnemer door latere aanvang of vertraging van het werk.
 1. 10.3  De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd, onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen is.
 2. 10.4  Opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig en nodig zijn, tenzij anders is overeengekomen. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Arbeidsinspectie gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.
 3. 10.5  De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt.
 4. 10.6  De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever geen aanspraak om vergoeding te verlangen van opdrachtnemer.

Meerwerk

 1. 11.1  Ingeval van wijziging in de opdracht waardoor financiële en/of kwalitatieve consequenties zijn, zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 2. 11.2  Indien een vaste prijs is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 3. 11.3  Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de overeenkomst, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

Oplevering

 1. 12.1  Een werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer aan de opdrachtgever kennis is gegeven dat het werk is voltooid en als zodanig bedrijfs- of gebruiksklaar is, danwel wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt. In het geval de opdrachtgever tijdig na ontvangst van de eindfactuur kenbaar heeft gemaakt oplevering te weigeren zal binnen acht dagen een deskundige derde worden ingeschakeld.
 2. 12.2  Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
  1. de opdrachtgever dit aan opdrachtnemer mededeelt;
  2. opdrachtnemer de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten (onder dit bericht kan ook vallen de(eind)factuur). Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van een door opdrachtnemer verzonden brief of

   e-mail, schriftelijk de bezwaren tegen de voltooiing van het werk kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;

  3. de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming vaneen gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 3. 12.3  De opdrachtgever is verplicht om binnen 48 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aanopdrachtnemer mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet-nakomen door de opdrachtnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting houdt in dat het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd.
 4. 12.4  Kleine gebreken die gevoeglijk voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van oplevering zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Reclames / klachten

 1. 13.1  Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. 13.2  In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid. Artikel 14.6 is tevens van toepassing op een klacht.
 3. 13.3  Indien een klacht betrekking heeft op een gebrek die tijdens de oplevering en voor goedkeuring zoals bedoeld in artikel 12 van onderhavige algemene voorwaarden had moeten worden medegedeeld door opdrachtgever, geldt bovengenoemde klachtenregeling en termijn van lid 1 niet, tenzij dit niet redelijk geacht wordt.
 4. 13.4  Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Garanties

14.1 Wij staan voor de deugdelijkheid van door ons geleverde materialen en voor correcte oplevering van het werk, een en ander conform de tevoren door de opdrachtgever goedgekeurde schets / tekening respectievelijk de gemaakte afspraken.

c. door de wisselende weersomstandigheden van overmatig veel (regen) water, kou, mist en hoge luchtvochtigheid staat opdrachtnemer niet garant op kleurverschillen/uitbloei van het voegwerk.

14.2 Uitsluitingen van de garantie:
a. schade ontstaan door foutief gebruik, foutieve plaatsing, schade door nalatigheid in onderhoud en schade ten gevolge van wijzigingen die aan werken zijn aangebracht en schade door oneigenlijk gebruik.

b. de garantieverplichting vervalt wanneer reparaties of werkzaamheden aan de geleverde werken door een ander dan opdrachtnemer worden verricht.

 1. 14.3  Er kan slechts een beroep op de verleende garantie worden gedaan, wanneer het gebrek binnen veertien dagen nadat het gebrek ontdekt is, c.q. redelijker wijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan opdrachtnemer is gemeld.
 2. 14.4  Degene, die een beroep op de garantie doet, dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het gebrek.
 3. 14.5  Gebreken welke onder de garantie vallen, mogen slechts door of na toestemming van opdrachtnemer hersteld worden.
 4. 14.6  Kosten van herstel door een derde, uitgevoerd zonder onze schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, zullen niet dooropdrachtnemer vergoed worden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. 15.1  Alle geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. 15.2  Het is tot dan opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven of als zekerheid in welke vorm ook te geven, respectievelijk door te leveren aan derden.
 3. 15.3  Onverminderd het recht op vergoeding van kosten en winstderving heeft opdrachtgever het recht zijn eigendomsrechten uit te oefenen, opdrachtgever geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijk toestemming aan opdrachtnemer en door opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
 4. 15.4  Indien derden beslag (dreigen te) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Vrijwaring

 1. 16.1  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.
 2. 16.2  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 3. 16.3  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. 16.4  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. 16.5  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij opdrachtnemer als medepleger van opdrachtgever wordt aangemerkt.

Hoofdelijkheid

17.1 Indien er sprake is van twee of meer opdrachtgevers (welke voor gezamenlijke rekening handelen), is ieder van de opdrachtgevers voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en algehele nakoming van de gesloten overeenkomst, ongeacht de tenaamstelling van de factuur/facturen.

Ontbinding en opzegging

 1. 18.1  Ontbinding is slechts mogelijk op basis van wederzijdse instemming van partijen of in gevallen die gemeld worden in deze algemene voorwaarden.
 2. 18.2  Indien de overeenkomst met een overeengekomen vaste prijs wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op 100% van de overeengekomen prijs.
 3. 18.3  In beginsel kunnen beide partijen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk en met reden omkleed opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen.
 4. 18.4  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd zoals genoemd in artikel 18.3 door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Overmacht

 1. 19.1  Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. 19.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van de opdrachtnemer, stakingen, annulering en /of vertraging van inkoopmaterialen, of van de door opdrachtnemer ingeschakelde personen of derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, bijv. het weer, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. 19.3  Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Toepasselijk recht en overige

 1. 20.1  Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. 20.2  Bij eventuele geschillen is de rechtbank bevoegd die bevoegd is in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer.Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. 20.3  Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven deoverige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. 20.4  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofd dan ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden in ieder geval een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.